تاریخچه بسکتبال قهرمانی مردان جهان‏(از اولین تا نهمین دوره‏)‏

اولین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در سال 1950 و به میزبانی شهر بوئنس آیرس کشور آرژانتین برگزار شد که تیم میزبان با برد مقابل تیم آمریکا به مقام قهرمانی رسید و تیم شیلی و برزیل به ترتیب سوم و چهارم شدند؛ در دومین دوره مسابقات که در سال1954وبه میزبانی شهر یودوژانیرو برزیل برگزار شد تیم آمریکا با برد در برابر میزبان به مدال طلا رسید و تیم فیلیپین با پیروزی در مقابل فرانسه صاحب گردن آویز برنز شد ؛سومین دوره بازیها در سال 1959 وبه میزبانی شهرسانتیاگو پایتخت کشور شیلی انجام شد که تیم برزیل با پیروزی در مقابل قهرمان دوره قبل به مدال طلا رسید و تیم میزبان با برد در برابر تایوان سوم شد ؛در چهارمین دوره بازیها که در سال 1963 به میزبانی شهر ریو دوژانیرو برزیل انجام شد تیم میزبان با برد در برابر یوگسلاوی به مقام قهرمانی رسید و تیم شوروی با برد دربرابر آمریکا سوم شد؛پنجمین دوره مسابقات در سال 1967ودر شهر مونته ویدئو اروگوئه برگزار شد که تیم شوروی با برد در برابر یوگسلاوی اول شد و تیم برزیل با پیروزی در برابر آمریکا سوم شد؛ در ششمین دوره بازیها که درسال 1970و در شهر لیوبلیانا یوگسلاوی انجام شد تیم میزبان با برد مقابل تیم برزیل صاحب گردن آویز طلا شد و تیمهای شوروی و ایتالیا به ترتیب سوم و چهارم شدند؛در هفتمین دوره مسابقات که در سال 1974 و درشهر سان خوان پورتوریکو انجام شد تیم شوروی با پیروزی در مقابل یوگسلاوی به مدال طلا رسید و تیم آمریکا و کوبا سوم وچهارم شدند؛هشتمین دوره بازیها در سال 1978وبه میزبانی شهر مانیل کشور فیلیپین انجام شد که تیم یوگسلاوی با برد در برابر شوروی به مدال طلا رسید و برزیل و ایتالیا به ترتیب سوم و چهارم شدند؛نهمین دوره مسابقات در سال 1982وبه میزبانی شهر کالی کلمبیا انجام شد تیم شوروی با پیروزی برابر تیم آمریکا قهرمان شد و یوگسلاوی با پیروزی در مقابل اسپانیا سوم شد؛نویسنده محمد رافع

/ 0 نظر / 69 بازدید