تاریخچه کامل جام جهانی والیبال مردان از ابتدا تا کنون

 

جام جهانی والیبال مردانسالمیزبانقهرماننایب قهرمانتیم سوم1965 Poland
لهستان
شوروی

لهستان

چکسلواکی

1969 East Germany
آلمان شرقی
آلمان شرقی

ژاپن
شوروی 1977 Japan
ژاپن
شوروی

ژاپن
کوبا 1981 Japan
ژاپن
 شوروی

کوبا
برزیل 1985 Japan
ژاپن
آمریکا

شوروی
چکسلواکی 1989 Japan
ژاپن
کوبا

ایتالیا
شوروی 1991 Japan
ژاپن
شوروی

کوبا
آمریکا 1995 Japan
ژاپن
ایتالیا

هلند
برزیل 1999 Japan
ژاپن
روسیه

کوبا
ایتالیا 2003 Japan
ژاپن
برزیل

ایتالیا
صربستان و مونتنگرو

2007

Japan
ژاپن
برزیل

روسیه
بلغارستان 2011 Japan
ژاپن
روسیه

لهستان
برزیل

/ 0 نظر / 75 بازدید